MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til skolen

1

2

Målgrupper

Fjordskolen Hedevang (herefter kaldet Hedevang) er primært målrettet elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD, svære opmærksomheds- og koncentrationsforstyrrelser.

En del af eleverne har begge eller flere diagnoser. Vi modtager pt. ca. 90 elever i alderen 6 – 17 år.

Til Hedevang er der tilknyttet et fritidstilbud, hvor eleverne kan gå fra 0. – 10. kl., og for de ældste elever er der aftenklub en gang om ugen. 10 gange om året er der juniorklub for yngste mellemtrin.

Personalet har et tæt samarbejde således, at vi kan give den bedst mulige støtte til eleven.

 

Fysiske rammer

Hedevang deler matrikel med SCR Specialcenter Roskildes Ungdomsafdeling og har til huse i det tidligere Gundsø Rådhus i Gundsømagle. Her har Hedevang 4 fløje med fællesrum og 2-4 studierum til hver klasse.

Derudover har vi 4 multiflexible faglokaler, et læringscenter og en pavillon til personaleforberedelse og mødeaktiviteter.

Skole/fritidsdel har de samme basislokaler. Rammerne understøtter de daglige aktiviteter og tilbyder bl.a. individuelle elevarbejdspladser og/eller gruppebaserede undervisningsmiljøer.

 

Pædagogik og undervisning

Skolens pædagogiske målsætning er at udvikle elevernes selvværd, lære dem at udtrykke sig i ord og handling, trække sig ved konflikter, lege samt indlede og afslutte samtaler. Skolen tilbyder ro og forudsigelige rammer samt tydelige voksne. Skolen arbejder på at give eleverne værktøjer til at mestre sociale situationer og udvikle evnen til at danne relationer.

Alle elever undervises individuelt med materialer, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. Hver klasse organiserer også temaundervisning, hvor hele elevgruppen undervises samlet i forskellige emner.

Elevernes hverdag er struktureret og forudsigelig. De bliver guidet igennem dagen, bl.a. ved hjælp af piktogrammer og skrevne dagsprogrammer, der giver en visuel støtte og overblik. Det er vigtigt, at eleven får en oplevelse af, at man er god nok, uanset hvilken diagnose man har.

Skolen er opmærksom på, at hver elev har individuelle behov, og vi forsøger at udvikle de pædagogiske strategier, som eleven bedst profiterer af.

Alle lærere har specialpædagogisk erfaring, og flere lærere har linjefag i specialpædagogik. Skolen har løbende personalet på udvalgte moduler i PD (pædagogisk diplomuddannelse) samt efteruddanner personalet inden for de fag-faglige discipliner, linjefagsuddannelser, autisme - og ADHD pædagogik samt konflikthåndtering.

Det er skolens klare mål at føre alle de elever, der vil kunne klare det op til folkeskolens afgangsprøve.

 

Samarbejdet mellem skole og hjem

Det specialpædagogiske team udgøres af de professionelle omkring elevernes basisgruppe og består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Derudover samarbejder lærere og pædagoger indbyrdes i deres respektive fagteams.

Hedevang arbejder tæt sammen med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning), hvor der er tilknyttet talepædagog, fysioterapeut, skolekonsulent, psykolog og sundhedsplejerske.

 

Evaluering

Det er kommunens forpligtigelse at følge udviklingen hos den enkelte elev. Derfor skal der i henhold til Folkeskoleloven mindst én gang om året tages stilling til, om undervisningen bør fortsætte, ændres eller ophøre. Dette afklares om efteråret på elevkonferencen. Her bliver det vurderet, om eleven skal revisiteres til endnu et år på Hedevang.

3