MENU
Aula_close Layer 1

Elevråd

1

2

Hvorfor?

De fleste danske skoler har et elevråd. Gennem elevrådet kan skolens elever få indflydelse på forskellige forhold, der vedrører deres skole og undervisning. Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen.

Der ligger ikke et egentligt lovkrav vedr. skolers elevråd. Men på skoler med 5. klasser - og derover - har eleverne ret til at danne et elevråd jvf. folkeskolelovens § 46 stk. 2.

 

Hvem?

Elevråd Hedevang består af en elevrepræsentant samt en suppleant fra hver klasse.

Elevrådsrepræsentanterne og suppleanterne vælges af deres respektive klasser. Valget finder sted i slutningen af august, hvorefter elevrådet samles for at vælge elevrådsformand og undervisningsmiljørepræsentant.

Der er tilknyttet en lærer som kontaktperson. Kontaktpersonens opgave består først og fremmest i at samle elevrådet i "en fælles stemme" og at støtte elevrådsrepræsentanterne i at tage emner op, der kan være relevante for elever på skolen eller i SFO og klub.

 

Hvornår?

Der afholdes elevrådsmøder ca. 1 gang om måneden. Elevrådsmøder varsles ca. 3 dage før mødet via

lærerintra. Klasserepræsentanterne gives derved mulighed for at drøfte evt. emner og ønsker i deres klasser.

Der udarbejdes dagsordner og skrives referater af alle møder. Mødeindkaldelser og referater lægges på elevintra og forældreintra - og mailes til elevrådsrepræsentanternes kontaktlærere.

 

Indhold og traditioner

Indholdet i møderne kan bl.a. være ønsker til fællesarrangementer, forbedringer at fællesarealer, ønsker til nyanskaffelser og udarbejdelse af undervisningsmiljøvurdering.

Fast tradition er den årlige fodboldturnering. Elevrådet står for planlægning og afvikling af dette arrangement. Under turneringen samles elevhold på tværs af klasserne, der kæmpes - og uddeles diplomer og medaljer. Turneringen afvikles slutningen af maj.

 

Hvordan?

Det kan være en svær opgave at repræsentere alle elevers ønsker i en klasse. Opgaven for klassernes lærere og pædagoger er derfor, at støtte elevrådsrepræsentanten og samle alles ønsker, holdninger og behov.

 

Evaluering

Elevrådet Hedevang evalueres årligt i slutningen af maj. Elevrådets repræsentanter og personalegrupperne drøfter evt. justeringer i elevrådets arbejde/opgaver.