MENU
Aula_close Layer 1

TEACCH

TEACCH

(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children)

TEACCH-konceptet1 rummer flere dimensioner:

1. dimension:

rummer en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme. Den enkelte underviser må kende omfanget af de problemer han stilles over for, og han må have kendskab til det særlige udviklingsforløb, der kendetegner mennesker med autisme.

2. dimension:

rummer en grundig beskrivelse af eleven ikke blot som en person med autisme; men som en hel og unik person. Skole-hjem relationen, tværfagligheden og den individuelle undervisningsplan er nogle af de væsentlige aspekter inden for denne dimension.

3. dimension:

rummer begrebet "alternativ mening". Begrebet "alternativ mening" dækker en række forskellige strategier og søgemodeller, som udvikles individuelt ud fra elevens særlige evner og behov. Visualisering, konkretisering, systematik samt organisering af tid og rum kan henføres til denne dimension.

Der kan eksempelvis være tale om støtte til eleven via farvekoder, tegn, piktogrammer, guidesystemer eller lign. således at forventninger og intentioner bliver direkte synlige. Hvori består opgaven? Hvor kan en opgave udføres? Skal den udføres selvstændigt eller i social kontekst (kontakt)? Hvornår er aktiviteten færdig? Hvad skal der ske bagefter? Hvordan kommer man videre til denne næste aktivitet? Osv.

Andre elever klarer sig med mindre støtte til dagligdagens aktiviteter, men har måske behov for støtte i form af regler for det sociale samspil (jvr. f.eks. såkaldte sociale historier).

4 dimension:

rummer det livslange perspektiv. Selvom autisme er et livslangt handicap, har mennesker med autisme ofte særdeles gode udviklingsmuligheder. Alle aktiviteter bør derfor tilrettelægges med henblik på en kontinuerlig udvidelse af elevens selvstændighed samt potentielle handlemuligheder.

5 dimension:

rummer en erkendelse af at undervisning er en dynamisk proces, hvor problemer med social forståelse, kommunikation, abstraktion, begrebsdannelse, differentiering og generalisation konstant må finde nye løsninger.

 

I den TEACCH-inspirerede pædagogik benyttes en række alternative kommunikations- og forståelsesfremmende strategier i form af visualisering og konkretisering. Eftersom sådanne strategier er både iøjnefaldende og lette at forstå for såvel voksne som børn, kan de for mange blive et første udgangspunkt for samspil med børnene. Teorien og dynamikken bag TEACCH-konceptet er imidlertid afgørende – for først når alle 5 dimensioner er med, kan man tale om en egentlig TEACCH-inspireret pædagogik.

1 Fra hjemmesiden www.autisme.dk