MENU
Aula_close Layer 1

Fjordskolen Hedevangs læsepolitik

Fjordskolen Hedevangs læsepolitik, 2018-19.

Fjordskolen Hedevang er en specialskole primært for elever med diagnoserne ADHD og ASF.

  

Formål

Undervisningen skal gennem hele skoleforløbet fremme elevernes:

  • Lyst til at lytte, kommunikere, læse, og skrive
  • Gode læsevaner
  • Hensigtsmæssige læse-, skrive- og forståelsesstrategier
  • Funktionelle læse-, skrive- og forståelsesfærdigheder

 

God undervisning i læsning og skrivning bygger på indsigt og indsats:

  • Indsigt i læse-, skrive- og forståelsesudvikling ud fra den nyeste forskning på området, således at hver enkelt elev kan blive undervist ud fra elevens niveau og potentialer.
  • Læsning og skrivning kræver en kontinuerlig og målrettet indsats i både skolen og hjemmet.

 

Indhold

Læselyst og læsevaner:

Lærerne planlægger i samarbejde med forældrene, hvorledes elevernes læselyst og gode læsevaner i skolen såvel som i hjemmet fremmes på bedst mulig vis.

Læsebånd:

I indskolingen og på mellemtrinnet er der et dagligt læsebånd af minimum 20 minutters varighed. Læsebåndet skal tilpasses den enkelte elev, med særlig fokus på enten afkodningsstrategier, læseforståelse, genrebevidsthed og litteratursamtale. Læsebåndet tilstræbes at være en del af alle fag.

Testning:

Alle elever skal deltage i de frivillige og obligatoriske ”Nationale test” i dansk i 2., 4., 6. og 8. klasse.

Desuden skal alle elever i begyndelsen af 0. klasse (eller 1. klasse, hvis eleven først indskrives på skolen dér) have vurderet deres læse- og sprogforståelsesparathed med testen ”Tidlig sprogvurdering”. På baggrund af resultaterne i denne test vejledes klassens lærere i tiltag, der fremmer den skriftsproglige udvikling. Er der noget i testresultaterne, der peger i retning af sensoriske eller talemæssige problematikker, kan fysioterapeut eller talepædagog kontaktes i forhold til yderligere indsatser på disse områder.

I slutningen af 1., 3., 5. og 7. klasse testes og evalueres elevernes skriftsproglige udvikling af læreren eller læsevejlederen med testsystemet ”Skriftsproglig udvikling”. Disse tests danner yderligere grundlag for forslag til indsatsområder for den enkelte elev.

I konkrete tilfælde, hvor der opstår mistanke om ordblindhed eller betydelige sammensatte skriftsproglige vanskeligheder hos en elev, udfører læsevejlederen yderligere individuelle testninger, der har til formål at identificere omfanget af den skriftsproglige vanskelighed. Det sker sædvanligvis, hvis elevens resultater i hhv. ”Tidlig sprogvurdering”, ”De nationale tests” og ”Skriftsproglig udvikling” peger i den retning.

Forældre og lærere, der i den mellemliggende tid får mistanke om, at eleven kan have andre skriftsproglige vanskeligheder, som bør undersøges nærmere, kan altid kontakte læsevejlederen med henblik på yderligere testning og afklaring.

Handleplan:

Der udarbejdes i de sidstnævnte konkrete tilfælde en skriftlig handleplan for den elev, der er blevet individuelt testet af læsevejlederen. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med elevens lærer. Det er lærerens ansvar at videreformidle handleplanen til forældrene og implementere handleplanen i den daglige undervisning. Det er også læreren, der sørger for at datoen for evalueringen af handleplanen overholdes.

Individuel testning:

Testene er individuelle, dvs. at eleverne for det meste vil blive testet alene. I tilfælde af at der er elever, som har det så svært, at en test synes umulig at foretage, vil læreren og læsevejlederen blive enige om, hvordan elevens læsekompetence kan afdækkes på anden vis.

Læsekonferencer:

I alle klasser afholdes to årlige læsekonferencer mellem læsevejleder og klassens lærere med udgangspunkt i testresultaterne. Læsevejlederen tager initiativet til afholdelse af konferencen.

Individuel vejledning.

Læsevejlederen står til rådighed for individuel vejledning af lærerne i hverdagen.

Hjælpemidler:

Undervisningen af elever i skriftsproglige vanskeligheder integrerer følgende digitale læse- og skriveværktøjer i undervisningen: CD-ord, IntoWords og Nota samt diverse hjælpe-apps.

 

Læseløft:

Elever i store skriftsproglige vanskeligheder tilbydes særlige intensive læseløft-forløb. Omfanget og indholdet af disse forløb tilpasses den enkelte elevs behov i tæt samarbejde med forældrene. Forløbene kan variere i længde og timerne tages fra den øvrige undervisning.

Elever med ordblindhed tilbydes et VAKS-kursus på max. 72 lektioner, der ligeledes tages fra den øvrige undervisning.

Undervisningen varetages af skolens læsevejleder.

 

Læseinspiration: 

Personalet har adgang til relevant, nyttig information og materiale vedr. skriftsproglig udvikling.

 

Fjordskolen Hedevang august 2018.

 

Lene Toftdahl Kristensen, læsevejleder

Charlotte Nørgaard, vicecenterleder