MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

ANTIMOBBESTRATEGI

 

Værdigrundlag: Fokus på eleven

En central værdi på Fjordskolen er Fokus på eleven. Hensigten med denne værdi er, at ”alle aktiviteter og initiativer skal styrke elevens udvikling og livskvalitet. Når der træffes beslutninger - både blandt personalet indbyrdes og i samarbejdet med forældre og pårørende – skal det altid ske ud fra en betragtning om, hvad der gavner eleven mest”.

 

Formål:

Enhver form for mobning betragtes som værende i uoverensstemmelse med værdigrundlaget. Antimobbestrategiens hensigt er derfor at minimere mobning blandt Fjordskolens elever ved at forebygge, identificere og begrænse mobning – samt at løse og efterbehandle problemerne, hvis der opstår mobning.

 

Definition:

“Mobning (f.eks. chikane, sårende drillerier og at blive frosset ud) opstår, når en person gentagne gange bliver udsat for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling .... For at kunne sige at noget er mobning, må det forekomme gentagne gange over en vis tidsperiode, og den som bliver mobbet må føle, at det er vanskeligt at forsvare sig. Det er ikke mobning, hvis to omtrent lige “stærke” personer har en konflikt, eller hvis det kun drejer sig om en enkeltstående episode” (Eva Gemsøe Mikkelsen,”Work Place Bullying”, Århus Universitet 2001).

 

På Fjordskolen tager vi udgangspunkt i ovenstående definition. Vi er dog opmærksomme på, at det kan være vanskeligt at afgøre, om der har fundet mobning sted eller ej, eftersom offer, mobber og øvrige involverede parter sjældent har samme opfattelse af, hvad der er sket. Desuden er vi opmærk­­somme på, at anklager om mobning i sig selv kan være krænkende. Området skal således varetages med stor forsigtighed og med stor forståelse for problemets kompleksitet.

 

Strategi:

1. Forebyggelse:

Dette kan eksempelvis ske ved flere årlige fællesaktiviteter såsom motionsdag, skattejagt, fodboldturnering, halloween, computercafe, fælles temauger samt ved diskussion i elevråd om emnet for at skabe dialog mellem alderstrinnene. Herudover ved at gøre forældrene opmærksomme på deres rolle, ved at undervise i antimobning samt ved at lære eleverne om strategier. Strategi for forebyggelse er altså:

a. at skabe trygge rammer

b. at skabe positive relationer

c. at fokusere på trivsel

d. at fremhæve rollemodeller

e. at lave fællesaktiviteter

f. at indarbejde gode vaner for kommunikation på sociale digitale medier

 

2. De voksnes rolle:

a. er forbilleder i kommunikation/handling

b. ved enhver konfliktløsning vejleder vi om hensigtsmæssig opførsel over for andre

c. synlig og opmærksom tilstedeværelse

d. huske eleverne på mulige strategier i situationen

e. at være særligt opmærksomme på elevernes kommunikation på digitale medier, idet det kan være særligt svært at opdage den mobning, der muligvis foregår "i det skjulte" på disse medier.

 

3. Forventninger til eleverne:

a. at være åbne over for forskelligheder

b. at tage hensyn til / respektere hinanden

c. at være høflige og venlige overfor hinanden

d. at udvise hjælpsomhed overfor hinanden

e. at have et acceptabelt sprogbrug overfor hinanden

f. at være særligt opmærksomme på at overholde ovenstående på de digitale medier, idet det her kan være svært at forstå og gennemskue konsekvenser af handlinger.

 

4. Forventninger til forældrene:

a. at anerkende og respektere skolens beslutninger

b. at have en positiv og direkte kommunikation

c. at være lyttende til barnet, men samtidig have for øje, at der kan være en større sammenhæng

d. at samarbejde med skolen om barnets udvikling i størst muligt omfang

e. at være særdeles opmærksomme på barnets og dets kammeraters eventuelle kommunikation på de digitale medier, idet det kan være særligt svært at opdage den mobning, der muligvis foregår "i det skulte" på disse medier.

 

5. Når mobning finder sted:

Ledelsen inddrages, så snart klasseteamet får mistanke om, at der finder mobning sted. Herefter foretager teamet og ledelsen en grundig afdækning af problemets karakter og omfang, hvor alle parter inddrages, og dynamikker undersøges. Når problemet er beskrevet og bekræftet, udarbejder ledelsen en handlingsplan. Af handleplanen fremgår de foranstaltninger, som iværksættes med henblik på, at problemerne skal bringes til ophør. Tilsvarende gælder, hvis ledelse eller en elevs forældremyndighedsindehavere anser det for nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd, herunder sygdom og fravær, som skyldes problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning el. lign.

Ledelse udarbejder handlingsplanen senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysning om problemerne. Handlingsplanen revideres efter behov.

Under afdækning og iværksættelse af handleplanen gælder følgende:

a. Teamet taler med de involverede parter

b. Teamet udstiller ikke elever i klassen

c. Teamet orienterer forældre og ledelse om, hvad teamet gør, og hvad forældre skal gøre  

d. Teamet drøfter det videre handlingsforløb med forældrene, både for hjem, skole og fritidstilbud.